วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2555

วันจันทร์ ที่14  เดือน พฤษภาคม 2555
 กิจกรรม
- รอรับนักเรียนหน้าโรงเรียน
- นักศึกษารายงานตัว มีการปฐมนิเทศ
ร่วมกันกับผู้อำนวยการและคณะครูพี้เลี้ยง
- ได้ช่วยทำความสะอาดห้องพักครู
 ผลการปฏิบัติงาน
-ครูเเละนักเรียนทุกคนให้ความ
  ร่วมมือเป็นอย่างดี
-ผู้อำนวยการโรงเรียนเเละคณะครู
ให้การต้อนรับกับนักศึกษาทุกคนเป็นอย่างดี
-ครูพี่เลี้ยงได้ให้ปรึกษาเกี่ยวกับการจัดการเรียน
  การสอนได้เป็นอย่างดี
-ได้เเจกตารางสอนและเเจก
  หนังสือของเเต่ละชั้นได้เป็นอย่างดี

วันอังคาร ที่ 15  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
- ครูพี่เลี้ยงได้แบ่งตารางสอนของแต่ละชั้น
  ที่ต้องสอน
-ครูพี่เลี้ยงได้พูดคุยและชี้แนะงานที่ต้องทำ
  คือ งานด้านธุรการของนักเรียน
-ครูพี่เลี้ยงชี้แนะของการทำแผนการจัด
  การเรียนรู้
 ผลการปฏิบัติงาน
-ครูพี่เลี้ยงได้ให้ความรู้ในงานด้านธุรการ
   ขอนนักเรียนได้เป็นอย่างดี

วันพุธ ที่ 16  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-ได้ควบคุมการทำความสะอาด
  ของนักเรียนชั้นป.6
-ได้มีส่วนร่วมจัดแถวนักเรียน
  หน้าเสาธงกับคณะครู
-ได้เข้าไปพบปะกับนักเรียนใน
  ชั่วโมงที่ได้รับสอน
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
  ในการทำความสะอาด
-นักเรียนสามารถจัดเเถวด้วยตังเอง
  ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนนักเรียนตั้งใจเรียนเชื่อฟัง

วันพฤหัสบดี ที่ 17  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-ได้ควบคุมการทำความสะอาด
  ดูความเรียบร้อยภายในห้องเรียน
- เข้าสอนชั่วโมงแรกของนักเรียน
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีการพบปะ
  แนะนำชื่อได้พูดคุยกับนักเรียน
  มีการเกริ่นบทเนรียนกับนักเรียน
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบเวรที่ได้
  รับมอบหมายเป็นอย่างดี
-ได้ศึกษารายละเอียดข้อมูลรายชื่อ
ของนักเรียนเเต่ละชั้นจากเเบบบันทึก
ขอ
วันศุกร์ ที่ 18  เดือน พฤษภาคม 2555
-ควบคุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
  กับคณะครู
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้
  ของแต่ละชั้น
-ศึกษางานธุรการของนักเรียน


 จากครูพี่เลี้ยงของชั้นประถมศึกษา
 ปีที่ 6
-บันทึก/กรอกข้อมูลของตัวเองในแบบ
 บันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
-แต่ละชั้นสามารถจัดแถวด้วยตนเองได้เป็นอย่างดี
-ครูพี่เลี้ยงมีการชี้แนะรายละเอียดงานธุรการได้เป็น
  อย่างดี และให้ข้อคิดดีๆกับนักศึกษา
-ได้บันทึกประวัติส่วนตัวของตัวเอง
  และบันทึกตารางสอน

วันจันทร์ ที่  21  เดือน พฤษภาคม 2555
-ได้ตรวจการทำความสะอาดของ
  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
-ควบคุมแถวหน้าเสาธงกับครู
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางแต่ละ
 ชั้นที่ได้รับผิดชอบ
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดบริเวณที่ตน
 ได้รับผิดชอบ เป็นอย่างดี
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเอง
  ของแต่ละชั้น
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนหนังสือเรียน
-ทำแบบฝึกได้ด้วยตนเอง
-มีการโต้ตอบในระหว่างครูสอน

วันอังคาร ที่  22  เดือน พฤษภาคม 2555
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธงกับคณะครู
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้รับ
ผิดชอบ
-ทำแผนการสอนของนักเรียนแต่ละชั้น
-จัดทำใบงานของนักเรียน
-ตรวจใบงานนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเอง
  ให้ความร่วมมือกับครูได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจทำใบงานและ
  ส่งตรงเวลา

วันพุธ ที่ 23 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 ประจำเวร
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้าเสาธง
 ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-ให้นักเรียนทำแบบทดสอบก่อนเรียน
 ส่วนใหญ่นักเรียนทำได้ในระดับกลาง
-นักเรียนส่วนใหญ่สามารถทำแบบฝึกหัดถูกต้อง

วันพฤหัสบดี ที่ 24 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
 รับผิดชอบ
-เข้ามีส่วนร่วมพบปะพ่อแม่ของ
 นักเรียนกับครูพี่เลี้ยง
-ทำใบงานของนักเรียนชั้นม.3
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนมีความรับผิดชอบหน้าที่
 ที่ได้รับเป็นอย่างดี
-ในขณะที่ครูสอนนักเรียนมีการจดบันทึก
  ความรู้เพิ่มเติมและตั้งใจเรียน
-ทำแบบฝึกหัดถูกต้องและส่งตรงเวลา

วันศุกร์ ที่ 25 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-ตรวจงานของนักเรียนชั้นป.4
-เข้าสอนวิชาคณิตศาสตร์ของ
  ชั้นป.3 แทนครูผู้สอน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาดห้องเรียน
ได้เป็นอย่างดี
-ส่วนใหญ่แล้วนักเรียนทำแบบฝึกหัด
 ได้ถูกต้อง

วันจันทร์ ที่ 28 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
 ภายในห้องเรียนของนักเรียนชั้นป.6
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
 รับผิดชอบ
-ค้นหาข้อมูลความรู้เพิ่มเติมในการจัด
 การเรียนการสอน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนช่วยกันทำความสะอาด
 ได้เป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมี
 ความสามัคคีในการทำงานกลุ่ม
 ในการจัดการเรียนรู้ได้เป็นอย่างดี

วันอังคาร ที่ 29 เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าห้องเรียน (ตอนเช้า )
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
 รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนสามารถจัดแถวได้ด้วยตนเองเป็นอย่างดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนและมีความสามัคคีใน
  การทำงานกลุ่มในการทำการทดลอง

วันพุธ ที่ 30  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-รอรับนักเรียนหน้าประตูโรงเรียน
 ประจำเวร
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
รับผิดชอบ
-คุมแถวนักเรียนก่อนกลับบ้านหน้าเสาธง
 ประจำเวรที่ได้รับผิดชอบ
ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนให้ความเคารพกับครูเป็นอย่างดี
  และเข้าแถวมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยดี
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียน ทำแบบฝึกหัด
  ได้ด้วยตนเองส่งงานที่ได้รับมอบหมายตาม
   เวลาที่กำหนดทุกคน
วันพฤหัสบดี ที่ 31  เดือน พฤษภาคม 2555
กิจกรรม
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-ทำแผนการจัดการเรียนการสอนของนักเรียน
-พิมพ์รายชื่อนักเรียนของเเต่ละชั้น
 ผลการปฏิบัติงาน
-นักเรียนตั้งใจเรียนส่งงานตรงตามเวลา
ได้จดบันทึกความรู้ในสมุดได้เป้นอย่างดี

วันศุกร์ ที่  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-ทำใบกิจกรรมหรือใบงานของ
  นักเรียนชั้นป.4
 ผลการปฏิบัติงาน
-มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
  การเข้าเเถว 
-ทำแผนการจัดการเรียนรู้   

วันจันทร์  ที่  เดือน มิถุนายน  2555
 -วันวิสาขบูชา (โรงเรียนปิด)


วันอังคาร  ที่  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
-คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-ศึกษาใบ ปผ. 5 ของนักเรียน
ผลการปฏิบัติงาน
 -มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยใน
  การเข้าเเถว
-นักเรียนตั้งใจเรียน
-ทำการทดลองได้ด้วยตนเองมีความสามัคคี
 ในการทำงานกลุ่ม

วันพุธ ที่  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
 -คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-เข้าสอนนักเรียนตามตารางสอนที่ได้
  รับผิดชอบ
-ตรวจใบงานนักเรียนของนักเรียนชั้นป.4,5
ผลการปฏิบัติงาน
-จัดเเถวมีความเป็นระเบียบเรียนร้อย
-นักเรียนมีความตั้งใจเรียนทำเเบบ
  ฝึกหัดถูกต้องส่งตรงเวลา


วันพฤหัสบดี  ที่  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม
 -คุมแถวนักเรียนหน้าเสาธง
-คุมการทำความสะอาดของนักเรียน
-ตรวจใบงานเเละให้คะเเนนกับนักเรียน
-ได้บันทึกหลังการสอนในเเผนการจัดการเรียนรู้
-ทำเเผนการจัดการเรียนรู้
ผลการปฏิบัติงาน
-จัดเเถวมีความเป็นระเบียบเรียนร้อย
-ห้องเรียนและหน้าอาคารมีความสะอาดเรียนร้อย
วันศุกร์  ที่  เดือน มิถุนายน  2555
กิจกรรม


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555